Bioinspired metal–cell wall–metal sandwich structure on an individual bacterial cell scaffold

Xiaoliang Zhang, Mei Yu, Jianhua Liu, Songmei Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33864e