A new strategy for effective construction of protein stacks by using cucurbit[8]uril as a glue molecule

Haowei Yang, Qi An, Wei Zhu, Weina Li, Yin Jiang, Jiecheng Cui, Xi Zhang, Guangtao Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33380e