Carrier-free, functionalized drug nanoparticles for targeted drug delivery

Wei Li, Yinlong Yang, Chao Wang, Zhuang Liu, Xiujuan Zhang, Feifei An, Xiaojun Diao, Xiaojun Hao, Xiaohong Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33214k