Copper-catalyzed decarboxylative C(sp2)–C(sp3) coupling reactions via radical mechanism

Hailong Yang, Peng Sun, Yan Zhu, Hong Yan, Linhua Lu, Xiaoming Qu, Tingyi Li, Jincheng Mao
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33203e