Unusual emission transformation of graphene quantum dots induced by self-assembled aggregation

Shuai Chen, Jia-Wei Liu, Mei-Ling Chen, Xu-Wei Chen, Jian-Hua Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32984k