A sensitive colorimetric and ratiometric fluorescent probe for mercury species in aqueous solution and living cells

Jie Jiang, Wei Liu, Ju Cheng, Lizi Yang, Huie Jiang, Decheng Bai, Weisheng Liu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32867d