A homochiral metal–organic framework membrane for enantioselective separation

Wenjin Wang, Xueliang Dong, Jiangpu Nan, Wanqin Jin, Zhongqiao Hu, Yifei Chen, Jianwen Jiang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32595k