Controlling growth of molecular crystal aggregates for efficient optical waveguides

Songhua Chen, Nan Chen, Yong Li Yan, Taifeng Liu, Yanwen Yu, Yongjun Li, Huibiao Liu, Yong Sheng Zhao, Yuliang Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32501b