Light-regulated ion transport through artificial ion channels based on TiO2 nanotubular arrays

Qianqian Zhang, Zhaoyue Liu, Xu Hou, Xia Fan, Jin Zhai, Lei Jiang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32451b