A luminescent nanoscale metal–organic framework with controllable morphologies for spore detection

Hui Xu, Xingtang Rao, Junkuo Gao, Jiancan Yu, Ziqi Wang, Zhongshang Dou, Yuanjing Cui, Yu Yang, Banglin Chen, Guodong Qian
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32346j