A dicranopteris-like Fe–Sn–Sb–P alloy as a promising anode for lithium ion batteries

Xiao-Mei Zheng, Ling Huang, Yao Xiao, Hang Su, Gui-liang Xu, Fang Fu, Jun-Tao Li, Shi-Gang Sun
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32327c