Macroporous ‘bubble’ graphene film via template-directed ordered-assembly for high rate supercapacitors

Cheng-Meng Chen, Qiang Zhang, Chun-Hsien Huang, Xiao-Chen Zhao, Bing-Sen Zhang, Qing-Qiang Kong, Mao-Zhang Wang, Yong-Gang Yang, Rong Cai, Dang Sheng Su
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32189k