Approaching a stable, green twisted heteroacene through “clean reaction” strategy

Gang Li, Hieu M. Duong, Zhonghan Zhang, Jinchong Xiao, Lei Liu, Yanli Zhao, Hua Zhang, Fengwei Huo, Shuzhou Li, Jan Ma, Fred Wudl, Qichun Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc32048g