Chirality based sensor for bisphenol A detection

Hua Kuang, Libing Wang, Chuanlai Xu, Zhou Xu, Liguang Xu, Yingyue Zhu, Wei Ma
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31327h