Enantioselective Friedel–Crafts reactions in water catalyzed by a human telomeric G-quadruplex DNA metalloenzyme

Changhao Wang, Yinghao Li, Guoqing Jia, Yan Liu, Shengmei Lu, Can Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31320k