A new “turn-on” chemodosimeter for Hg2+: ICT fluorophore formation via Hg2+-induced carbaldehyde recovery from 1,3-dithiane

Yuncong Chen, Chengcheng Zhu, Zhenghao Yang, Jing Li, Yang Jiao, Weijiang He, Junjie Chen, Zijian Guo
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31217d