Open diamondoid amino-functionalized MOFs for CO2 capture

Fei Wang, Yan-Xi Tan, Hui Yang, Yao Kang, Jian Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31211e