Total synthesis and absolute configuration of nocardioazine B

Mingzhong Wang, Xiangyang Feng, Liangzhen Cai, Zhengshuang Xu, Tao Ye
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc31025b