Anisotropy of proton transport in an organic–inorganic compound [(C6H10N2)2(SO4)2·3H2O]n (C6H10N2 = phenylenediammonium dication)

Hao-Ran Xu, Qian-Chong Zhang, Hai-Xia Zhao, La-Sheng Long, Rong-Bin Huang, Lan-Sun Zheng
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc30896g