A genetically encoded copper(i) sensor based on engineered structural distortion of EGFP

Junyi Liang, Meng Qin, Rui Xu, Xiang Gao, Yan Shen, Qiang Xu, Yi Cao, Wei Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc30531c