Magnetic enzyme nanogel (MENG): a universal synthetic route for biocatalysts

Yifei Zhang, Zheng Liu, Mengmeng Lin, Diannan Lu, Jingying Zhu, Cheng Yang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc30189j