Magnetic Fe3O4 nanoparticles coupled with a fluorescent Eu complex for dual imaging applications

Pinxian Xi, Kai Cheng, Xiaolian Sun, Zhengzhi Zeng, Shouheng Sun
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc18122c