Clickable inverse opal: a useful platform for fabrication of stimuli-responsive photonic materials

Dan Xu, Wei Zhu, Qi An, Weina Li, Xuesong Li, Haowei Yang, Jinxiang Yin, Guangtao Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc18081b