The (Zn0.95Mn0.05S)2·L (L = hexylamine and octylamine) inorganic/organic hybrid luminescence films by a spin-coating method

Shuo Wei, Jing Peng, Meng Wang, Xiuhua Fang, Yunxiao Fan, Xinxin Li, Jun Lu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc18010c