Separation of electrical and optical energy gaps for constructing bipolar organic wide bandgap materials

Dehua Hu, Fangzhong Shen, He Liu, Ping Lu, Ying Lv, Dandan Liu, Yuguang Ma
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17682c