Dehydrogenative Heck coupling of biologically relevant N-heteroarenes with alkenes: discovery of fluorescent core frameworks

Yumin Huang, Feijie Song, Zhen Wang, Peihua Xi, Ningjie Wu, Zhigang Wang, Jingbo Lan, Jingsong You
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17557f