Si/poly-CuTAPC coaxial core–shell nanowire array as enhanced visible-light photocatalyst for hydrogen production

Zhen Liu, Hui Wang, Xue-Mei Ou, Chun-Sing Lee, Xiao-Hong Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17415d