A new strategy for chiral recognition of amino acids

Yingzi Fu, Qian Han, Qiao Chen, Yonghua Wang, Juan Zhou, Qing Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17301h