Synthesis of a green [60]fullerene derivative through cage-opening reactions

Shuming Liu, Changqi Zhang, Xiang Xie, Yuming Yu, Zhifei Dai, Yuanhua Shao, Liangbing Gan, Yuliang Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17164c