A new stable and reliable method for labeling nucleic acids of fully replicative viruses

Li-Li Huang, Peng Zhou, Han-Zhong Wang, Rui Zhang, Jian Hao, Hai-Yan Xie, Zhi-Ke He
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc17069h