Non-aggregational aromatic oligoamide macrocycles

Xiangxiang Wu, Guoxing Liang, Gang Ji, Hoong-Kun Fun, Lan He, Bing Gong
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc16912f