Chemiluminescence biosensors for DNA detection using graphene oxide and a horseradish peroxidase-mimicking DNAzyme

Ming Luo, Xi Chen, Guohua Zhou, Xia Xiang, Lu Chen, Xinghu Ji, Zhike He
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc16868e