A facile and highly atom-economic approach to biaryl-containing medium-ring bislactones

Dongdong Wu, Lei Wang, Kai Xu, Jia Song, Hoong-Kun Fun, Jianhua Xu, Yan Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc16492b