Real-time observations on crystallization of gold nanorods into spiral or lamellar superlattices

Yong Xie, Yongfei Jia, Yujia Liang, Shengming Guo, Yinglu Ji, Xiaochun Wu, Ziyu Chen, Qian Liu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc15989a