Highly effective binding of neutral dinitriles by simple pillar[5]arenes

Xiaoyan Shu, Songhui Chen, Jian Li, Zhenxia Chen, Linhong Weng, Xueshun Jia, Chunju Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc00153e