Hybrid microtubes of polyoxometalate and fluorescence dye with tunable photoluminescence

Huanqiu Zhang, Jun Peng, Yan Shen, Xia Yu, Fang Zhang, Jilan Mei, Bin Li, Liming Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc00132b