Conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural catalyzed by ZnCl2 in water

Tiansheng Deng, Xiaojing Cui, Yongqin Qi, Yinxiong Wang, Xianglin Hou, Yulei Zhu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc00122e