Simultaneous detection of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 using dual-colour upconversion luminescent nanoparticles as labels

Shijia Wu, Nuo Duan, Xiaoyuan Ma, Yu Xia, Ye Yu, Zhouping Wang, Hongxin Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc00092j