Efficient synthesis and physical properties of novel H-shaped 2,3,7,8-tetraazaanthracene-based conjugated molecules

Yinque Liu, Fan Zhang, Chunyang He, Dongqing Wu, Xiaodong Zhuang, Minzhao Xue, Yangan Liu, Xinliang Feng
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc00015f