Label-free fluorescence turn-on detection of Pb 2+ based on AIE-active quaternary ammonium salt of 9,10-distyrylanthracene

Xing Li, Bin Xu, Hongguang Lu, Zilong Wang, Jibo Zhang, Yan Zhang, Yujie Dong, Ke Ma, Shanpeng Wen, Wenjing Tian
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay26202a