Stereoselective separation and determination of the triazolefungicidepropiconazole in water, soil and grape by normal phase HPLC

Xiaohu Wu, Yongquan Zheng, Youpu Cheng, Fengshou Dong, Xingang Liu, Jun Xu, Jing Li, Xiu Chen, Yuanbo Li
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay26186c