Rapid determination of ten polyphenols in Kudiezi injection using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry in multiple reaction monitoring mode

Ying Liu, Jianqiu Lu, Jiayu Zhang, Qing Wang, Fang Wang, Yanjiang Qiao, Yunling Zhang
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay26093j