Establishment of an isotope dilution LC-MS/MS method revealing kinetics and distribution of co-occurring mycotoxins in rats

Zheng Han, Zhiyong Zhao, Suquan Song, Gang Liu, Jianxin Shi, Jingbo Zhang, Yucai Liao, Dabing Zhang, Yongjiang Wu, Sarah De Saeger, Aibo Wu
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25891a