Extractive electrospray ionization mass spectrometry for direct characterization of cosmetic products

Xinglei Zhang, Nannan Wang, Yafei Zhou, Yan Liu, Jinghua Zhang, Huanwen Chen
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25876e