Determination of aristolochic acids in rat serum by high performance liquid chromatography-Q-TOF tandem mass spectrometry

Jiangping Gu, Pinjie Zhang, Feifang Zhang, HeQing Shen, Bingcheng Yang, Xinmiao Liang, Xiaogang Chu
  • Analytical Methods, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25860a