Mixed Ni–Cu-oxide nanowire array on conductive substrate and its application as enzyme-free glucose sensor

Ruimin Ding, Jinping Liu, Jian Jiang, JianHui Zhu, Xintang Huang
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25792k