Development and validation of a chemiluminescent ELISA for simultaneous determination of florfenicol and its metabolite florfenicol amine in chicken muscle

Xiaoqi Tao, Haiyang Jiang, Xuezhi Yu, Jinghui Zhu, Xia Wang, Zhanhui Wang, Lanlan Niu, Xiaoping Wu, Xi Xia, Weimin Shi, Jianzhong Shen
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25702e