Preparation of immuno-probes based on europium-chelate-adsorbed silica nanoparticles and magnetic nanoparticles and their application in detection of hepatitis B surface antigen

Xing-Ru Dou, Zai-Zhen Wu, Zi-Yang Hu, Xu-Ting Zhu, Rong Xu, Lian Xie, Hong-Ping Xie
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25686j