A highly sensitive resonance scattering based sensor using unmodified gold nanoparticles for daunomycin detection in aqueous solution

Lan He, Wenting Zhi, Yuangen Wu, Shenshan Zhan, Faze Wang, Haibo Xing, Pei Zhou
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25596k