An analytical method for estrogens in milk powder by pseudo template imprinted polymer coated fiber coupled with HPLC

Junli Hong, Qin Hu, Xuemin Zhou, Xiaoli Wu, Jinhua Wu, Shu Wang, Ruoyu Wang, Yun Li, Tingting Wen, Dandan Zhong
  • Analytical Methods, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2ay25585e